ENNA – Avoimen innovaatioympäristön kehittämishanke

 

Nykyisessä tietoyhteiskunnassa tieto ei ole enää harvojen etuoikeus vaan se on kaikkien saatavilla joka hetki. Suuremmaksi ongelmaksi onkin noussut tiedon pirstaleisuus ja sen määrä. Millään yrityksellä tai yksilöllä ei ole mahdollisuutta tai resursseja hallita itselleen relevantin tiedon määrää. Tiedon hallitsemiseen ja käyttämiseen tarvitaan siis yhteistyötä. Verkostot pystyvät yksilöä (tai yksittäistä yritystä) tehokkaammin keräämään, tallentamaan ja prosessoimaan tietoa. Toinen ongelma tiedon hallinnassa on kontaktit tai oikeastaan niiden puute. Omaan aihealueeseen liittyvä yhteisö tai verkosto on hajallaan. Lisäksi on vaikea tietää kenellä oleellinen tieto on.

Hankkeella haetaan vastauksia siihen, minkälaisia uusia yhteisiä toimintatapoja ja valmiuksia korkeakouluissa ja tutkimusryhmissä tarvitaan, jotta tutkimusosaaminen saadaan kanavoitua yrityksiin, miten yritysten tarpeita voidaan paremmin ohjata huippututkimusyksiköihin ja kuinka tämä toiminta saadaan kytkettyä osaksi opetustoimintaa.

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen sekä tutkimusryhmien valmiuksia:

  1. Kohdentaa alansa huippuosaamista yritysten tarpeisiin
  2. Kytkeä tieteelliseen osaamiseen liittyvä yritysyhteistyö osaksi opetustoimintaa

ENNA projektin lisäarvo tulee eri osaamisalojen välisestä yhdessä tekemisestä. Yksi erittäin potentiaalinen osatoteuttajien yhteinen sovellusala on aurinkoenergia.

Innovaatioalustat näyttelevät merkittävää roolia hankkeessa. Niiden avulla pirstaleinen tieto voidaan koota yhteen paikkaan, jossa sitä on helppo jakaa. Ne toimivat palvelukonsepteina yritysten ja korkeakoulujen välillä. SolarForumille tuotettu SolarForum-Portaali on esimerkki hankkeessa toteutetusta innovaatioalustasta. Hankkeen aikana toteutetaan omat innovaatioympäristöt Tampereen teknillisen korkeakoulun Materiaaliopin laitoksella toimivalle Kulumisfoorumille (Wear Forum) ja Energiatekniikan laitokselle (EnergyFoorum).

Avoimen innovaatioympäristön rakentamiseen liittyy oleellisesti koulutus ja seminaarit innovaatioihin liittyen. Korkeakoulujen tutkijoiden valmiuksia innovaatioihin ja yritysten ymmärrystä avoimesta innovaatiosta tulee lisätä. Lisääntynyt tieto vähentää epäluuloisuutta avointa innovaatiota kohtaan ja helpottaa yritysten mukaantuloa innovaatioalustaan tarjoamaan innovaatioympäristöön.

ENNAssa mukana

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tampereen teknillisen yliopiston Energia- ja Prosessitekniikan laitos
Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitos
Tampereen teknillisen yliopiston Optoelektroniikan tutkimuskeskus
Jyväskylän yliopiston Nanoscience Center
Hanke on Hermia Oy:n koordinoima.