• English
 • Suomi
 • Mikä ihmeen aggregaattori?

  Mikä ihmeen aggregaattori?

  Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän selvittämään älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoilla. Tämän Älyverkkotyöryhmän tavoitteena oli luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä. Työryhmän tavoitteena oli selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. Aikaperspektiivinä muutoksille oli vuosi 2025.

  Työryhmä katsoi, että kulutusjousto tulee olla kilpailtua liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että jakeluverkkoyhtiöiden kuormanohjauksesta luovutaan hallitusti. Työryhmän mukaan myös sähkövarastojen omistaminen ja käyttö kuuluvat markkinatoimijoille. Sähkönsiirron ja -myynnin yhteislaskutuksen mahdollistaminen lisää asiakkaan vaihtoehtoja.

  Työryhmä suhtautui positiivisesti energiayhteisöihin sekä asiakkaiden sähköntuotantoa ja kulutusta suuremmiksi kokonaisuuksiksi kerääviin aggregaattoreihin. Tavoitteena on uusien toimijoiden osallistuminen sähkömarkkinoille tasapuolisesti ja markkinaehtoisesti. (Pahkala, Uimonen ja Väre 2018.)

  Aggregoinnilla tarkoitetaan säätöön kykenevien pienempien sähkön tuotanto-, kulutus- ja varastokohteiden yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita voidaan tarjota eri sähkömarkkinapaikoille. Erilaisten resurssien aggregointi on sallittu kaikilla sähkömarkkinapaikoilla jo nyt.

  Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan toimijaa, joka yhdistää joustavia kohteita ohi perinteisen sähkön toimitusketjun eli toimijaa, joka ei ole kohteiden sähkönmyyjä tai tasevastaava. Suomessa itsenäisen aggregaattorin toiminta on sallittu tällä hetkellä jo taajuusohjatuissa reserveissä (FCR-N ja FCR-D).

  Taseketjulla tarkoitetaan avointen sähkötoimitusten ketjua, jonka osapuolilla on keskinäiset sopimukset sähkötaseen eli sähkön hankinnan ja toimitusten hoitamiseksi. Esimerkiksi sähkön pienkuluttajan sähköntoimituksesta vastaa sähkönmyyjä, jolla puolestaan on oltava sähkötaseen virheistä vastaava tasevastaava. Tasevastaavien sähkötaseet tasapainottaa Fingrid.
  (Fingridin www-sivut 2020)

  Lähteet ja lisätietoa

  Pahkala, Tatu; Uimonen, Heidi; Väre, Ville 2018. Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä; Älyverkkotyöryhmän loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Energia, 33/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-346-7

  Fingridin www-sivut. Viitattu 12.5.2020. https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/sahkomarkkinoiden-tulevaisuus/kysyntajousto/

  Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut. Viitattu 12.5.2020. https://tem.fi/alyverkot