• English
 • Suomi
 • SOLARLEAP Satakunta

  SOLARLEAP Satakunta:
  Systemaattisella prosessilla aurinkoenergialiiketoimintaan

  1.1.2015 – 30.6.2017

  solarleap_logot_yhdistetty_kaikki

  SOLARLEAP Satakunta on Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Winnovan kaksi ja puoli -vuotinen yhteishanke, jonka tavoitteena on antaa sysäys Satakunnan alueen aurinkoenergialiiketoiminnalle ja sen kehittymiselle, yhtenäistää lupaprosesseja sekä tuottaa alalle päteviä osaajia. Ruohonjuuritason paine ja alueellinen toteutus sekä prosessien yhtenäistäminen vauhdittavat toimia, jotta iso osa Lounaisrannikosta saadaan ottamaan seuraava askel kohti uusiutuvien energiamuotojen pientuotannon lisäämistä. SOLARLEAP Satakunnan kanssa samanaikaisesti on käynnissä SOLARLEAP Varsinais-Suomi -hanke, joka toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun ja Turun ammatti-instituutin yhteistyönä. SOLARLEAP-hankkeet ovat osa Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman, CoastALin toimintaa.

  Hankkeet on rahoitettu pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta ja alueiden kuntien rahoituksella. Myös hankekumppaneina toimivat yritykset ovat mukana panoksellaan.

  Solar-valmennukset ja aurinkoenergiaseminaarit

  Tammi-helmikuun aikana SAMKin RETEE-tiimi jakoi aurinkoenergia tietotaitoaan solar-valmennuksissa. Valmennustilaisuuksia järjestettiin neljänä iltana Porissa SAMKin ja Turussa TuAMKin tiloissa. Mukana oli SOLARLEAP hankkeiden kumppaniryritysten ja kuntien edustajajia. Valmennusten päätavoitteena oli lisätä yritysten käytännön liiketoimintavalmiuksia aurinkoenergia-alalla toimimiseen.  Valmennuksissa jaettiin oppia aurinkoenergian perusteista ja alan markkinoista aina käytännön kohdesuunnitteluun, mitoitukseen ja suunnitteluohjelmistojen käyttöön.

  Keväällä 7.5.2015 järjestetyssä pullonkaulaseminaarissa Raumalla ruodittiin aurinkoenergia-alan kasvua hidastavia tekijöitä eri toimijoiden näkökulmasta. Esiintyjäkaartiin kuului esiintyjiä niin kuntien, kiinteistökehittäjien, yrittäjien kuin energiateollisuuden puolelta. Keynote puhujana oli yksi Suomi öljyn jälkeen kirjan kirjoittaja Rauli Partanen, joka käsitteli esityksessään energia-alan isoa kuvaa, sen öljyriippuvuutta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita öljyn roolin vääjäämättä pienentyessä.

  Seuraavana keväänä 11.5.2016 pidettiin seminaari, jossa hanke oli myös vahvasti mukana. SAMKin perinteinen aurinkoenergiaseminaaria järjestettiin tällä kertaa osana European Solar-days tapahtumasarjaa. Seminaarissa mm. hankekumppaniyritykset esittelivät aurinkolämpö- ja aurinkosähkötekniikoita ja tuotteita sekä yksi oppilaitospilotin omistaja kertoi oman järjestelmänsä taustoista ja rakentamisesta omasta vinkkelistään. Tämän lisäksi projektipäällikkö esitteli lyhyesti kevään aikana toteutetut oppilaitospilotit. Mukana oli myös mielenkiintoinen esitys kerrostaloyhtiön aurinkolämpöprojektista talotekniikan uusimisremontin yhteydessä.

  Aurinkosertifikaatti ASSERin kehitystä

  Ensimmäisten valmennuksien jälkeen hankkeessa mukana olevien yritysten, kanssa jatkettiin työtä ASSERin parissa. Pidettyjen työpajojen tuloksena päädyttiin kehittämään ASSERista sähköinen työkalu, jolla aurinkoenergiajärjestelmän kokonaistoimitusprosessi dokumentoidaan kattavasti ja laadukkaasti. Kesän 2015 aikana hankkeessa toteutettiin web-pohjainen ASSERi-ohjelma, joka etenee prosessikaavion omaisesti loogisesta vaiheesta toiseen ja jonne kerätään kaikki olennainen tieto aurinkoenergiajärjestelmästä asiakastiedoista ja kohdekaroituksesta komponenttiluetteloon ja käyttöönottopöytäkirjaan. Aurinkosähkö ja -lämpöjärjestelmille on omat prosessipolkunsa ja tietonsa tarpeellisilta osin. Loppuvuodesta 2015 tilanne on se, että ASSERi on pilottikäytössä mm. hankkeen kumppaniyrityksillä ja SAMKin projektihenkilöstöllä ja käyttökokemuksia vikailmoituksineen ja parannusehdotuksineen kerätään ja korjataan sitä mukaa.

  Työkalu tulee helpottamaan järjestelmien dokumentointia ja parantamaan osaltaan yritysten liiketoiminnan laatua ja antaa eri tahoille tarvittavat tiedot järjestelmästä selkeästi yhdellä dokumentilla. ASSERin kehitystyön vetovastuu on Satakunnan ammattikorkeakoululla.

  RT-ohje aurinkoenergia-asennuksille

  Turvallisten ja kestävien asennusten tietotaitoa lisätään luomalla Suomen olosuhteet ja rakennusvaatimukset huomioiva asentamisen RT-ohje aurinkoenergiaenergia-asennuksille. Kansallisia ja kattavia eri kattomateriaalit ja rakenteet huomioivia asennusohjeita ei vielä ole ja Saksan kokemuksista tiedämme, että tämä voi johtaa helposti kirjaviin ja laadultaan hyvin kyseenalaisiin asennusratkaisuihin.

  Ensimmäinen varsinainen aurinkosähkö- ja lämpö-toimikunnan kokous Rakennustiedolla pidettiin 19.5.2016. Kokouksessa käytiin läpi SOLARLEAP Varsinais-Suomen projektipäällikön Samuli Rannan aurinkosähköpuolen osalta tekemää käsikirjoitusta. Käsikirjoitusta on tätä ennen valmisteltu ja käyty läpi jo useamman valmistelevan kokousen verran. Aurinkoenergian RT-ohjeiden kehittämisen vetovastuu SOLARLEAP hankkeiden osalta on Turun ammattikorkeakoululla.

  Käytännön toteutuksia pilottikohteissa

  Kevään, kesän ja osin syksyn 2015 aikana kartoitettiin kaikki haussa mukaan ilmoitautuneet kiinteistöt eli ns. pilottikohteet. Kartoituksessa projektin henkilöstö kävi paikan päällä joka kohteessa ja keräsi tarvittavia tietoja kohteesta haastattelun, valokuvien ja mittausten muodossa. Kerätyistä tiedoista laadittiin kartoitusraportit, jotka toimitettiin kohteiden omistajille. 132:sta kartoitetusta kohteesta lopulta 10 oli muita kuin kotitalouksia. Satakunnassa kotitalouksista kymmenen valittiin ns. oppilaitospiloteiksi, minne SAMK ja Winnova opiskelijayhteistyöllä suunnittelevat ja asentavat aurinkoenergiajärjestelmän. Oppilaitospilottikohteita tuli Poriin, Raumalle, Huittisiin ja Nakkilaan. Valittujen ja mukaan lähteneiden pilottikohteiden (lopulta 9 kpl) kanssa on laadittu yhteistyösopimukset.

  Kaikki ns. yrityskohteet ja loput eli suurin osa myös kotitalouksien kartoitusraporteista on toimitettu sovitusti itse kohteiden omistajien lisäksi myös hankkeen kumppaniyrityksille. Näin yhdistetään aurinkoenergiasta kiinnostuneet potentiaaliset asiakkaat järjestelmiä tarjoavien yritysten kanssa.

  Pilottitoteutuksissa opittu teoria ja suunniteltu dokumentointi testataan käytännössä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan erikokoisia, lähinnä rakennuksiin integroituja, aurinkosähkö- ja -lämpöjärjestelmiä ympäri maakuntaa mukana olevien yritysten ja oppilaitosten voimin. Kaikki pilottikohteet vastaavat mahdollisesta aurinkoenergiajärjestelmäinvestoinnista itse. Oppilaitospilottikohteiksi valikoituneille kotitalouksille hanke tarjoaa suunnittelu- ja asennuspalvelun ilmaiseksi. Tämä osuus normaalisti edustaa 25-35% järjestelmän kokonaisinvestoinnista.

  Keväällä 2016 helmi-toukokuun välisenä aikana hankkeessa toteutettiin menestyksekkäästi yhdeksän oppilaitospilottia. Mekaaninen asennustyö ja aurinkolämpöjärjestelmien osalta myös putkityöt tehtiiin suunnitellusti WinNovan LVI-puolen opiskelijoiden toimesta. Aurinkossähköasennuksien kytkennät tehtiin pääosin SAMKin projekti-insinöörien työnä. Mukana oli myös WinNovan sähköpuolen opettaja ja oppilas. Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotarkastukset tehtiin pääosin SAMKin sähköpuolen insinööriopiskelijoiden toimesta.

  Aurinkoenergiajärjestelmiä asenetttiin lopulta seuraavasti: Poriin kaksi aurinkosähkö ja kaksi aurinkolämpöjärjestelmää, Raumalle kaksi aurinkosähköjärjestelmää, Huittisiin yksi molempia ja Nakkilaan yksi aurinkosähköjärjestelmä. Myös etäseurantajärjestelmät on saatu toimintaan suunnitellusti. Tarkemmat tiedot kohteista ja aurinkoenergiajärjestelmien energiantuotosta ovatkin nähtävissä seurantakohteet sivuilla.

  Sisältö päivitetty 3.2.2017

  SolarLeap tyopaketit

  Aikataulu

  20150211_aikajana_SK

  Lisätietoja SOLARLEAP Satakunta-hankkeesta antaa:

  Teemu Heikkinen projektipäällikkö 044-710 3289

  Meri Olenius TKI-tiimivastaava 044-710 3345

  Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi